San Giacomo apostolo (25 luglio 1973)

Lé u meise de Luglio
Ghè tantu da fà,
Ghè a merga e patate
I faxiué da sappà

Ghe fen da pretuttu
Tagliuò e da taglià,
In-te gl’arsgi in-ti prò
E l’aia l’imbruoglià.

Cun gabbie e curdamme,
E liese e gabbium,
Rastieli e criatte
Ramme, furche, furcun

I passu i segòu
Cu-è criatte lixenti,
I martieli in te spalle
A zigaretta in ti denti.

U mandilu du pan
E a butiglia du vin,
U salame u frumaggiu
U quà au zenturin

Gl’en magri sti omi,
Però dande i brancu te sesci!
Per burla o indavei,
De di, e stelle te vexi;

Sti omi sti zueni, figliué!
Cuose che stentu a capì,
I vardu, i stimu, i remiru
Ma i mancu sempre de pi.

L’è vueiu u paeise
Ghe resta puochi vixin
Tra puoc’agni prevessu,
Né ghe sarà pi niscin.

In puochi, i van oura
A segà in ta Priusa
In ta Costa u-Peiresu,
In ta Stampa a Ciappusa.

Chi, da-valle-de Masgiere
I taccu pi a bassu,
In Valle-da-Viegia
Pe arvì e, fase u passu

U-pro da Giexa Viegia
A Guriela e Sparin
Fregunaia – li a turnu
Tutti prò squexi vixin.

I se largu pué pi a bassu,
Sutta u Pésu tutt-a-turnu,
Cuscì l’Oebbiu, u-Giarin
Adaxiu, in può pe giurnu.

Canévaviegia – Braia
Arbiué du Carazin,
Puariele-u – Scabiunielu
E tutti i prò li vixin.

In tu Frasca-Surecà
In-na-Gure, u Gangaiué
Curnaretti Val-da-Crusce,
I ghe dan quantu se pué.

Pi aetu, in può pin-in-la,
L’alta Braia li vexin
Ai pasculi-li-in miesu;
Via piana dei Poulin.

Ma dopu a Pria Buesa
La sutta i Runchetti,
Versu Valle de Vaten
Su-lu-prieie, sciti, secchi.

Ancu, pi a aetu, u munte
Tantu grande tantu bellu
Numinuò munte Cavallo,
Né ghé munte cume quellu

Ma pe ben descrivelu
Ne ghe-vué sta tiritera
Ghe-vué atru du-dialettu
De stu scrittu, de sta sera.

Don Silvio Moscone

Lascia un commento